REGULAMIN SERWISU

 

 

 

 1. Regulamin określa warunki świadczenia przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) usługi polegającej na dostępie do systemu PPK Landing Page („Aplikacja”, LP) dostarczonej przez ProService Finteco Sp. z o. o. (PSF, AT lub Agent Transferowy), za pośrednictwem którego Pracodawca można w pełni złożyć wniosek o zawarcie umowy o zarządzanie z Instytucja Finansową, zgodnie z Ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych („PPK”).
 2. Aplikacja umożliwia zebranie niezbędnych danych Pracodawcy oraz wskazanie przez niego osób kontaktowych w celu zawarcia umowy, administratorów pracodawcy, którzy uzyskają dostęp do PPK Serwis oraz osób reprezentujących pracodawcę do zawarcia umowy w jego imieniu.
 3. Informacje dotyczące TFI jako podmiotu tworzącego i zarządzającego otwartymi funduszami inwestycyjnymi  dostępne są na stronie internetowej www.generali-investments.pl
 4. Z zastrzeżeniem czasu niezbędnego na konserwację systemów niezbędnych do świadczenia Usługi, LP dostępny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci internetowej i przeglądarki internetowej takiej jak Microsoft Edge, Chrome, Firefox. Koszty dostępu do Internetu ponosi Klient według obowiązującej go u danego operatora taryfy.
 6. Korzystanie z Aplikacji jest darmowe.
 7. Aplikacja umożliwia pracodawcy: - Wprowadzania danych adresowych firmy; - Dodanie administratorów pracodawcy, osoby kontaktowej w celu zawarcia umowy oraz reprezentantów pracodawcy; - Określenia wysokości wpłat dodatkowych; - Wysłanie do Instytucji Finansowej zgłoszenia o chęci zawarcia umowy o zarządzanie;
 8. Klient nie nabywa prawa własności Aplikacji, jej kopii, dokumentacji użytkowej ani innych materiałów dostarczonych wraz z Aplikacją i zobowiązany jest do: (1) przechowywania Aplikacji i dokumentacji użytkowej w sposób zapobiegający bezprawnemu użyciu, skopiowaniu czy rozpowszechnieniu; (2) podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę identyfikatorów, haseł oraz innych elementów zapewniających bezpieczeństwo i niezbędnych do korzystania z Aplikacji; (3) nieudzielania sublicencji innym podmiotom, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania lub w inny sposób udostępniania osobom trzecim lub przenoszenia na te osoby lub wprowadzania do obrotu Aplikacji i dokumentacji użytkowej, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 powyżej, (4) zapoznania się z dokumentacją użytkową Aplikacji.
 9. Klient nie ma prawa do dekompilowania, disasemblowania, tłumaczenia, zmiany układu lub jakiejkolwiek innej zmiany Aplikacji, ani łamania i obchodzenia zabezpieczeń wbudowanych w Aplikację.
 10. TFI może zmienić Regulamin jeżeli: a) nastąpiła zmiana funkcjonalności Usługi w zakresie dostępnych zleceń lub dyspozycji, b) nastąpiła zmiana przepisów prawa, statutu lub prospektu informacyjnego funduszu lub c) jest to niezbędne ze względu na interes klientów TFI i uczestników funduszy.
 11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www. TFI zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, o których poinformuje Użytkowników Regulaminu poprzez przesłanie aktualnej treści Regulaminu na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub poprzez stronę internetową www. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania tej informacji, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
 12. Wszelkie spory między TFI a Użytkownikiem w zakresie Usługi rozpatruje właściwy miejscowo sąd powszechny. Uczestnik może także zwrócić się do KNF o rozpoznanie sporu przez Sąd Polubowny przy KNF.
 13. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest TFI.
 14. Dane są zbierane w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszu PPK (w tym obsługi posprzedażowej), a także w celu analitycznym oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych.
 15. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy o uczestnictwo w Funduszu, na podstawie przepisów art. 6, oraz art. 69 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach Inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896), a także na podstawie art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu (Dz.U.
  z 2016 r.,  poz. 299 z późn. zm.).
 16. TFI  ma prawo zweryfikować prawdziwość przekazanych przeze mnie danych i oświadczeń, w tym zwrócić się w związku z tym o przekazanie dodatkowych dokumentów i Informacji.
 17. Klient korzysta z Aplikacji na własne ryzyko. Mimo, że PSF przetestował Aplikację i sprawdził dokumentację użytkową, to w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do Aplikacji lub dokumentacji użytkowej, jej jakości, funkcjonowania, dostępności oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy zastosowania dla potrzeb indywidualnych wymagań Klienta.
 18. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa PSF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Aplikacji, w tym za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Aplikacji, korzystania z pomocy technicznej lub jej braku lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania.
 19. W razie niedostępności Aplikacji, Klient zobowiązany jest do stosowania formularzy awaryjnych.
 20. W relacjach Użytkowników z TFI oraz Agentem Transferowym stosuje się język polski.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zamknij
/polityka-prywatnosci